»Vi hjälper dig att utveckla ditt skogsägande!
  • 1146137 630108567006968 927283
  • 296794 296350030382825 1792581
  • Barande band
  • Bild 3
  • IMG 20160511 133736
  • photo 1421789665209 c9b2a435e32

Ungskogs röjning

Röjning är den enskilt viktigaste insatsen för att era skogar skall ge hög avkastning och kostnadseffektiva bestånd att gallra. Att röja ungskog är lönsamt, både på kort och lång sikt. Rätt utfört ger röjning en framtida skog av hög kvalité med grova dimensioner.

Ungskogen bör röjas när huvudstammarna är 2–3 meter höga. Efter röjningen har de kvarvarande träden mer utrymme samt ökad tillgång till vatten och näringsämnen. Det gör att kvarvarande träd utvecklas positivt och att andelen värdefullt timmer ökar. Även om röjningen kostar idag leder den till bättre netto i framtiden. Det visar sig redan i första gallringen, men framförallt när skogen ska slutavverkas.
 
Med FORIMP AB får du erfarna röjare som kan ”läsa” och analysera din ungskog för bästa möjliga resultat. Vid röjningen regleras antalet träd, olika trädslag och trädens höjdspridning i skogen. Här finns även möjlighet att lägga grunden till bra natur- och kulturmiljöhänsyn i din skog. I skogar utan särskilda naturvärden kan röjningen utföras så att naturvärden på sikt återskapas.


rojning medelrojning medel
rojning medel