Företaget

Om företaget

Forimp Skog AB startades våren 2008 med skogsvård som största verksamhetsgren, men är i dag ett expansivt företag vars verksamhet inkluderar så väl skogsvård som avverkningsupdrag och förvaltning av fastighetsinnehav. Vi är ett företag med gedigen kompetens, inlindad i en flexibel organisation redo att forma sig efter kundens önskemål! 

Vi står till ert förfogande när det gäller att hitta innovativa lösningar för att utveckla ert skogbrukande, oavsett om det gäller skogsvård, förvaltning eller avverkningsuppdrag.

Givetvis köper vi ert virke till ett mycket konkurrenskraftigt pris!

Vi har maskiner som är väl anpassade för arbeten i era skogar, och att använda oss av bärande band på maskinerna för att undvika körskador på er fastighet är en viktig strategi för att nå vårt högt ställda krav på maskinarbetet!

Certifiering

Forimp Skog AB är dubbelcertifierat genom FSC® (Licensnr: FSC-C089427) och PEFC (Licensnr: PEFC/05-32-7/V548). Företaget bedriver även virkeshandel och innehar därför certifikat för CoC (Chain of Custody).

Certifiering är ett miljöledningssystem framtaget för att kvalitetssäkra arbeten som utförs på era skogsfastigheter, men även för att virket som avverkats ska vara spårbart genom hela kedjan.

Vi har även möjlighet att hjälpa er med att certifiera ert skogsbruk! Enklast gör ni detta genom att först låta oss hjälpa er med att upprätta en målklassad skogsbruksplan, denna ligger sedan som grund i certifieringsprocessen. Vinsten i att certifiera sig som skogsägare blir att man använder naturen på ett mer uthålligt sätt och detta kan sen i sin tur premieras genom högre virkespriser när ni säljer skogen!

Vill ni läsa mer om certifiering? Klicka på länkarna nedan:

FSC Forest Stewardship Council®
​​​​​​​Svenska PEFC
​​​​​​​
Certifikatsnummer FSC®: DNV-COC-001517, DNV-CW-001517
Certifikatsnummer PEFC: DNVSE-PEFC-COC-219

Miljöpolicy

Vi skall som förbrukare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs och FSC®’ (FSC-C089427)
-krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Vi skall följa ILO:s kärnkonventioner gällande:
  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Forimp Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen och denna förordning samt en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte den gamla Personuppgiftslagen (PUL). Syftet var att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vi lagrar kunders uppgifter för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser, ge information om aktuella frågor för skogsägare samt erbjuda våra tjänster. De uppgifter som kan sparas är namn, personnummer, adress, e-post, telefon, fastighetsbeteckning. Endast administrativ personal och underleverantörer har tillgång till dessa data och vi lämnar inte ut personuppgifter till övriga utomstående utan ert samtycke eller att det finns stöd i lag.

Den som har lämnat sitt samtycke till att finnas med i vårt kundregister för marknadsföring och information eller att vi lämnar ut personuppgifter till utomstående kan alltid lämna in en begäran om att få en ändring av dessa uppgifter. Ändring av dessa uppgifter kan begäras via e-post till: info@forimp.se

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.