Skogsbruksplan

Vet du hur  mycket virke du äger eller vad du behöver göra i din skog? Skogsbruksplan är din absolut bästa hjälp om du ska hålla dig uppdaterad om vad som behöver göras på din fastighet skogsskötselmässigt under de närmaste tio åren. Förslagen på åtgärder görs med utgångspunkt i vad du som skogsägare vill rikta in dig på med ditt skogsbruk. Det är självklart för oss att vi gör planen i nära samarbete med dig som äger skogen.

Enklare planering

Som skogsägare äger du en värdefull resurs att förvalta. Med vår målklassade skogsbruksplan har du det viktigaste verktyget vid planering och prioritering av skogliga åtgärder och det är också ett mycket värdefullt och starkt stöd i avvägningen mellan virkesproduktion och miljöhänsyn. Planen ger en heltäckande och detaljerad bild av din skogsfastighet och är direkt användbar för certifiering av skogsfastigheten.

Nära dialog med dig som kund

Planen arbetas fram i nära dialog med dig som kund och baseras på omfattande inventering i fält samt det senaste uppdaterade kartunderlaget. Förutom allmän information om skogstillståndet, pekar planen på skogsvårdsåtgärder som behöver vidtas, ger förslag på avverkningsåtgärder samt redovisar miljövärden som finns.
​​​​​​​

Pärm och/eller digitalt

Skogsbruksplanen levereras i en pärm där fastigheten redovisas genom avdelningsvisa beskrivningar och kartor. Det går också att få planen digitalt, anpassad till de PC -program för skogsbruksplaner som finns. När planen är färdig ger vi dig en genomgång av innehåll och kartor. Vi använder programmet pcSKOG för planproduktion.

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.