Certifiering och Miljö

Forimp Skog AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC (Chain of Custody)Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifieringOm kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget
VILL NI CERTIFIERA ER OCH ER/ERA FASTIGHETER?
Vi har möjlighet att hjälpa er med att certifiera ert skogsbruk! Då kommer vi först och främst hjälpa er med att upprätta en målklassad skogsbruksplan, denna ligger sedan som grund i certifieringsprocessen. Vinsten i att certifiera sig som skogsägare blir att man använder naturen på ett mer uthålligt sätt och detta kan sen i sin tur premieras genom högre virkespriser när ni säljer virke!

Vill ni läsa mer om certifiering? Klicka på länkarna nedan:

FSC Forest Stewardship Council®
​​​​​​​Svenska PEFC

Miljöpolicy

Vi skall som förbrukare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (Licensnr: PEFC/05-32-7/V548) och FSC® (Licensnr. FSC-C089427)- krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Vi skall följa ILO:s kärnkonventioner gällande:
  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Forimp Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.